Regulamin serwisu
Codziennie ekspresowe przewozy busami do

Regulamin serwisu

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z systemu rezerwacji biletów na przejazdy autokarowe dostępnego pod adresem www.trans-expres.pl prowadzonego przez JÓZEF KURASZYŃSKI PTU "TRANS-EXPRES" z siedzibą ul. Montwiłła Mireckiego 7b, 30-426 Kraków NIP: 679-001-12-18 REGON: 350190854 Tel. +48 12 268-20-84, +48 12 266-35-20, 502 33 23 43, e-mail: ##egotldon.itm#at#vbpxa.rdb##

§ 1. DEFINICJE

 1. 1.Użyte na potrzeby niniejszego regulaminu pojęcia oznaczają:
  1. Przewoźnik, Usługodawca - należy przez to rozumieć JÓZEF KURASZYŃSKI PTU "TRANS-EXPRES" z siedzibą ul. Montwiłła Mireckiego 7b, 30-426 Kraków NIP: 679-001-12-18 REGON: 350190854 Tel. +48 12 268-20-84, +48 12 266-35-20, 502 33 23 43, e-mail: ##egotldon.itm#at#vbpxa.rdb##
  2. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu na dostępne u przewoźnika połączenia autokarowe;
  3. Pasażer - osoba fizyczna której imię i nazwisko figuruje na bilecie, a która uprawniona jest do podróży na podstawie biletu elektronicznego zakupionego za pośrednictwem serwisu;
  4. Serwis – wirtualna platforma umożliwiająca użytkownikowi zakup biletu na dostępne i oferowane przez Przewoźnika połączenia autobusowe;
  5. Bilet – wygenerowany za pomocą serwisu imienny dokument upoważniający do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy na przewóz między Pasażerem a Przewoźnikiem za pośrednictwem serwisu.
  6. Umowa przewozu - umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili nabycia biletu, na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem (należnością za bilet) Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej, wskazanej na bilecie.
  7. Regulamin serwisu internetowego – niniejszy regulamin określający warunki i zasady korzystania z serwisu i zakupu biletów na przewozy oferowane przez Przewoźnika organizowane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przewozów;
  8. Regulamin przewozów - regulamin wprowadzony do stosowania i obowiązujący Pasażerów podczas korzystania z przewozów oferowanych przez Przewoźnika na podstawie nabytego za pośrednictwem niniejszego serwisu biletu dostępny pod adresem stanowiący integralną część umowy przewozu

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady zakupu biletów na przewozy autobusowe za pośrednictwem serwisu
 2. Celem niniejszego regulaminu nie jest ograniczanie ani wyłączanie praw konsumentów, jakie przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, dlatego też w przypadku ewentualnej sprzeczności zachodzącej między jego zapisami a w/w , pierwszeństwo mają w/w przepisy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub za niekompatybilność serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Przewoźnik realizujący przewozy na które bilety można nabyć za pośrednictwem serwisu ma prawo do udzielania ulg, organizowania konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych serwisu.

§ 3. KORZYSTANIE Z SERWISU ORAZ ŚWIADCZONE USŁUGI

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze sklepu internetowego dla systemu teleinformatycznego z którego korzysta użytkownik są następujące: urządzenie z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 2. Zalecane jest włączenie obsługi plików Cookies. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików Cookies może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności serwisu aż do zablokowania możliwości jego prawidłowego użytkowania. Szczegółowe informacje można znaleźć w Polityce Prywatności (podlinkować)
 3. Usługodawca zapewnia poprawne wyświetlanie się i funkcjonowanie Sklepu dla następujących przeglądarek oraz ich wersji: IE 11 + nowsze wersje, Edge 16 + nowsze wersje, Firefox 57 + nowsze wersje, Chrome 63 + nowsze wersje, Safari 11 + nowsze wersje, Opera 49 + nowsze wersje, iOS Safari 11 + nowsze wersje, Android Browser 62 + nowsze wersje, Chrome for Android 62 + nowsze wersje. Do poprawnego działania strony WWW konieczny jest także system operacyjny, wspierany i aktualizowany przez producenta.
 4. Usługodawca umożliwia Użytkownikom za pośrednictwem serwisu korzystanie z bezpłatnych usług elektronicznych opisanych w niniejszym paragrafie świadczonych przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. W serwisie dostępna jest usługa formularza zamówienia jako usługa umożliwiająca dokonania zakupu biletu na dostępne i oferowane przez Przewoźnika połączenia autobusowe. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza zakupu biletu jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zwarcia umowy przewozu.
 6. W serwisie dostępna jest usługa Formularz kontaktowy jako usługa umożliwiająca sprawny kontakt użytkownika z Usługodawcą Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę.
 7. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu przez użytkowników określa Polityka Prywatności (podlinkować).

§ 4. REZERWACJA I ZAKUP BILETÓW

 1. Podane na stronie internetowej serwisu informacje na temat przewozów realizowanych przez Przewoźnika nie są ofertą, a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji zakupu biletu jest podanie danych wymaganych przez system, dokonanie zapłaty za bilet oraz uprzednia - przed dokonaniem zakupu - akceptacja Regulaminu Przewozów oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Przewoźnik oferuje następujące rodzaje biletów:
  1. Bilet jednostronny – bilet wykupiony na konkretną datę wyjazdu
  2. Bilet dwustronny – bilet na wyjazd i z powrotem z konkretnymi datami wyjazdu i powrotu
  3. Bilet OPEN – bilet na wyjazd i z powrotem, na którym określona jest tylko data wyjazdu, natomiast powrót jest bez daty, możliwy do wykorzystania w ciągu pół roku.
 3. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tzw. walidacji czasowej przy zakupie biletów na określone trasy. Wprowadzenie walidacji czasowej oznacza, iż nie jest możliwy zakup biletu na określony przewóz dnia następnego za pośrednictwem serwisu po godzinie określonej każdorazowo przez przewoźnika. Lista tras objętych walidacją czasową jest przez przewoźnika aktualizowana na bieżąco, a informacje o niej umieszczane na stronie serwisu.
 4. W celu zakupu biletu za pośrednictwem serwisu należy dokonać wyboru trasy przewozu oraz terminu przewozu, a następnie podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Po podjęciu decyzji o zakupie, wprowadzeniu wszelkich danych wymaganych przez Usługodawcę, Użytkownik jest proszony o potwierdzenie chęci zakupu biletu (poprzez kliknięcie przycisku „Kup bilet i zapłać” lub równoważny).
 5. Wybranie trasy, terminu podróży, rodzaju biletu oraz wprowadzenie danych wymaganych przez system, w tym danych pasażerów nie gwarantuje możliwości dokonania zakupu określonego biletu. Dostępność biletu wybranego przez użytkownika weryfikowana jest ostatecznie po potwierdzeniu chęci zakupu biletu a przed przejściem do systemu umożliwiającego dokonanie płatności.
 6. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności za bilet za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Regulamin płatności jest dostępny na stronie serwisu pod tym linkiem (podlinkować)
 7. W przypadku braku możliwości zakupu biletu na określoną trasę użytkownik otrzyma komunikat „brak wolnych miejsc”. Taki komunikat zostanie wyświetlony w szczególności w sytuacji: stosowania walidacji czasowej o jakiej mowa pkt 3 niniejszego paragrafu, braku dostępności miejsc na dane połączenie, bądź dostępności miejsc w ilości mniejszej niż żądana przez użytkownika.
 8. Użytkownik ma 5 minut na skuteczne przeprowadzenie operacji płatności. W przypadku przekroczenia tego limitu czasowego rezerwacja zostanie usunięta automatycznie. Za ewentualne skutki usunięcia rezerwacji, z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie Usługodawca ani Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności.
 9. Po poprawnym zakończeniu procesu zakupu biletu oraz dokonaniu płatności (autoryzacja systemu bankowego) użytkownik otrzymuje e-mail potwierdzający zakup biletu wraz biletem w formie pliku pdf. Brak takiego potwierdzenia oznacza, że transakcja nie doszła do skutku. W przypadku braku potwierdzenia transakcji i zatrzymania środków na koncie Pasażera niezbędny jest kontakt z serwisem technicznym.
 10. Umowa przewozu pomiędzy pasażerem, a przewoźnikiem zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia realizacji zamówienia przez usługodawcę w sposób opisany w ust. 9 niniejszego paragrafu.
 11. Bilet w formie pdf stanowi dokument uprawniający do odbycia podróży na trasie i w dniu w nim określonym, przez osoby na które został imiennie wystawiony. W celu umożliwienia weryfikacji tych uprawnień przez Przewoźnika, Pasażer zobowiązany jest posiadać przed rozpoczęciem podróży jak i w jej trakcie bilet w formie wydruku, bądź też mieć możliwość udostępnienia jego podglądu za pomocą urządzenia elektronicznego (plik pdf wyświetlany na smartfonie, tablecie, laptopie). Pasażer jest ponadto zobowiązany posiadać dokument tożsamości umożliwiający weryfikację jego tożsamości oraz odpowiedni dokument w celu wykazania zasadności przyznanej przez Przewoźnika ulgi.
 12. Jakiekolwiek zmiany w rezerwacji w tym danych pasażera po zakupie biletu zgodnie z ust 9. możliwe są tylko poprzez kontakt telefoniczny z Przewoźnikiem tylko w ramach dostępności miejsc na dany przejazd.

§ 5 REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEWOZU

 1. Usługodawca umożliwia użytkownikom serwisu składanie reklamacji w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. W celu przyspieszenia jej rozpatrzenia powinna zawierać ona opis zaistniałego problemu. Reklamacje można składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie serwisu. Będą one rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Sprzedawcę.
 2. Podróżny może na podstawie art. 17 ustawy przewozowe odstąpić od umowy przewozu przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu.
 3. W przypadku skorzystania przez podróżnego z prawa do odstąpienia od umowy z wyjazdu potrąca się z biletu:
  1. Rezygnacja do 10 dni przed wyjazdem –10% ceny biletu
  2. Rezygnacja od 9 do 3 dni przed wyjazdem: -50% ceny biletu.
  3. Rezygnacja z wyjazdu w terminie krótszym niż 2 dni, nie licząc daty wyjazdu - 99% ceny biletu
 4. W sytuacjach określonych w ust.2 i 3 nie podlegają zwrotowi opłaty manipulacyjne naliczane przez operatora płatności elektronicznych zgodnie z jego Regulaminem.
 5. Reklamacje dotyczące realizacji umowy przewozu winny być składane w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty przewozu, którego dotyczy reklamacja na adres Przwoźnika: "TRANS-EXPRES" z siedzibą ul. Montwiłła Mireckiego 7b, 30-426 Kraków lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej serwisu. W składanej reklamacji winny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje w tym w szczególności zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określenie sposobu rekompensaty. Szczegółowy tryb przyjmowania i rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r., Prawo przewozowe, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy innych właściwych ustaw.
 2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od opublikowania na stronie internetowej serwisu.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej serwisu. Podczas dokonywania zakupu biletu za pośrednictwem serwisu wymagane jest potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, jak i Regulaminu przewozów świadczonych przez Przewoźnika i akceptacji ich treści.
 6. Prawa do treści niniejszego serwisu, w tym wszelkie prawa do układu strony internetowej, elementów tekstowych i graficznych, są zastrzeżone przez Usługodawcę. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia Usługodawcy jest zabronione.
 7. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Użytkownika jest Przewoźnik. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy zgodnie z zasadami określonymi w klauzuli informacyjnej przedstawianej i akceptowanej przed zakupem biletu.