Polityka prywatności
Codziennie ekspresowe przewozy busami do

Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu „Trans-Expres”

Ochrona danych osobowych stanowi dla „Trans-Expres” najwyższy priorytet. Poniżej zawarte są informacje dotyczące postępowania z danymi osobowymi.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu Internetowego  „Trans- Expres” jest JÓZEF KURASZYŃSKI PTU "TRANS-EXPRES" z siedzibą ul. Montwiłła Mireckiego 7b, 30-426 Kraków NIP: 679-001-12-18 REGON: 350190854 Tel. +48 12 268-20-84, +48 12 266-35-20, 502 33 23 43, e-mail: ##egotldon.itm#at#vbpxa.rdb## zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą serwisu i Przewoźnikiem.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy (Użytkownika i Pasażera) są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) i przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm..)
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Administrator Danych nie powołał Inspektora Danych Osobowych.
 5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Administrator, Serwis, Usługa) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w regulaminie serwisu dostępnego pod adresem: www.trans-expres.pl
 6. Możliwe jest odwiedzanie strony internetowej serwisu bez podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i konieczne tylko w celu zawarcia umowy lub innym na jaki zgodę wyrazi osoba podająca dane np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego.

§2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
  1. Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Przewoźnikiem) i Usługobiorcą (Użytkownikiem/Pasażerem) polegającego na świadczeniu Usług poprzez Serwis lub zawarciu i wykonaniu umowy przewozu
  2. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora;
 2. W przypadku Użytkowników, którzy dokonują za pośrednictwem serwisu zakupu biletów na przewozy oferowane przez Przewoźnika, dochodzi do przetwarzania zebranych przez Administratora ich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla sfinalizowania transakcji zakupu i dokonania płatności. Operator systemu płatności posiada własne, nie mniej restrykcyjne zasady ochrony danych osobowych.
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Użytkowników/Pasażerów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Użytkowników) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust 3 niniejszego jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usługi w ramach Serwisu lub zawarcia Umowy Przewozu.
 5. Zakres wymaganych danych wskazany jest w Regulaminie serwisu oraz każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi lub zawarciem Umowy Przewozu.
 6. Odbiorcą danych osobowych będą tylko pracownicy Przewoźnika oraz Zleceniobiorcy w zakresie obsługi finansowo-kadrowej i informatycznej serwerów na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych w sposób nie mniej restrykcyjny niż Administratora danych.

§3 DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Administrator może przetwarzać za pomocą odpowiedniego oprogramowania następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług (dane eksploatacyjne):
 2. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
 3. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 4. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną;
 5. Dane eksploatacyjne mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwis i nie są ujawniane osobom trzecim.

§ 4 PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Użytkownika/Pasażera jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie Serwisu podczas rejestracji w systemie lub przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do założenia konta bądź zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi bez rejestracji skutkuje odmową zawarcia tejże umowy i wykonania usługi z powodu niemożliwości jej wykonania.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Użytkownika/Pasażera jest zgoda lub konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Użytkownik/Pasażer jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed lub po jej zawarciu, a także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. W zakresie wyrażenia przez Użytkownika opinii o zawartej Umowie Przewozu za pośrednictwem Serwisu lub skorzystania z formularza kontaktowego podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Usługobiorcy.


§ 5 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, szczególnie jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowne żądanie poprzez wiadomość pocztą elektroniczną na adres: ##egotldon.itm#at#vbpxa.rdb## albo pisemnie na adres siedziby Administratora.
 5. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wykonania umowy, dochodzenia roszczeń i nie dłuzej niz okresy wymagane przez przepisy szczególne w tym o rachunkowości.

§6 WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika z witryny i Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupu biletu. Aby można było dokonać rezerwacji a następnie zakupu biletu przy otwieraniu określonych stron internetowych zakładany jest tzw. długoterminowy plik cookie. Plik ten na stałe pozostaje w komputerze.
 2. Powszechnie stosowane są dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne, to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia.
 3. Administrator może wykorzystywać Cookies własne w szczególności: w celu poprawnej konfiguracji serwisu, w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, zapamiętania lokalizacji użytkownika, w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, w celu świadczenia usług reklamowych.
 4. Administrator może wykorzystywać cookies zewnętrzne, w szczególności w zakresie umożliwienia dokonania Użytkownikowi płatności oraz stosowania narzędzi analitycznych.
 5. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu stosowania technologii Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA), która pomaga firmom i właścicielom witryn analizować ruch na ich witrynach i w aplikacjach. Dane generowane przez Google Analytics mogą być połączone przez klienta Google Analytics za pomocą technologii Google, z plikami cookie innych firm związanymi z wizytami w innych witrynach.
 6. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu umożliwienia Użytkownikowi dokonania płatności za pośrednictwem serwisu  Przelewy24  (administrator cookies zewnętrznego: PayPro oraz DialCom24 z siedzibą w Poznaniu).
 7. Większość przeglądarek standardowo już akceptuje pliki cookie. W ustawieniach zabezpieczeń można niezależnie od siebie dopuszczać lub blokować tymczasowe i trwale zapisane pliki cookie. (Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w zakładce Pomoc w menu każdej przeglądarki.) Jeżeli pliki cookie zostaną dezaktywowane, istnieje zagrożenie, że niektóre funkcjonalności na naszej stronie internetowej będą niedostępne, a niektóre strony internetowe będą wyświetlane nieprawidłowo. Bez wyraźnej zgody Użytkownika  nie będziemy kojarzyć danych zapisanych w naszych plikach cookie z jego danymi osobowymi.
 8. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód w komputerze Uzytkownika i nie zawierają wirusów.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu i strony Administratora.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejsza Polityka Prywatności jest udostępniana Użytkownikom bezpłatnie także w wersji pdf, która może zostać pobrana na prywatną jednostkę komputerową samodzielnie przez Użytkownika bez żadnych ograniczeń.